کریو کنترل

Kerio Control به لحاظ مبتنی بودن بر لینوکس، براحتی بر روی یک سیستم معمولی نیز قابل پیاده سازی می باشد و نیاز نداشتن به یک سخت افزار خاص از یک طرف و رایگان بودن آن از طرف دیگر و همچنین انواع گزارشاتی که بعضا سایر رقبا توانایی دادن آن را ندارند از وجوه متمایز کننده آن نسبت به سایرین می باشد. توانایی پیاده سازی این UTM را می توان در زمره توانمندی های خود نام برد.